Home > 探検 > tai ni tukimasita!

tai ni tukimasita!

  • 2010-10-17 (日) 17:10
  • 探検

kuukoukara tikatetuya densyaninotte ayutaya ni kitemimasita!
dennsyaha 2jikann okuremasita.
kuukounituitanoga asano 4ji.
ima ayutayano yadoni hairetanoga gogo3ji.
onakasuitanode ohirugohano sagasiniyukimasu.
asatte nepa-runi idousimasu!

Home > 探検 > tai ni tukimasita!

Search
Feeds
Meta

Return to page top